Slovar

ANGLEŠKO - SLOVENSKI slovar rudarstva


Prijava:
Ime: Geslo:
(tri črne znake)


Poišči besedo:
Program uporabljate v demo načinu zato je prikazanih samo prvih 32 črk iskane besede. Prijavite se, da boste lahko program uporabljali brez omejitev.

NASLOV IZVIRNIKA

Angleško – slovenski slovar rudarskih izrazov

  © Irena Nikolić, Boris Salobir, Velenje 2015
Izbor gesel : Irena Nikolić, univ. dipl. angl.
Strokovni pregled: doc. dr. Boris Salobir, univ. dipl . inž. rud. in geot.
Recenzent: doc.dr. Željko Vukelić, uni. dipl. inž. rud. in geot.
Jezikovni pregled: mag. Silva Hudournik

Izdajo slovarja so sofinancirali:
Šolski center Velenje, Šola za rudarstvo in varstvo okolja

VSE PRAVICE PRIDRŽANE.  KOPIRANJE IN RAZMNOŽEVANJE NI DOVOLJENO SKLADNO Z ZAKONOM O AVTORSKIH PRAVICAH.
Založnik: Šolski center Velenje, Šola za rudarstvo in varstvo okolja

CIP - Kataložni zapis o publikaciji 
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 

622(038)=111=163.6 

NIKOLIĆ, Irena, 1958- 
      Angleško-slovenski slovar rudarskih izrazov / pripravila in uredila, [izbor gesel] Irena Nikolić. - Velenje : Šolski center, Šola za rudarstvo in varstvo okolja, 2015 

ISBN 978-961-6755-11-5 

279106304 

UREDITEV ANGLEŠKO-SLOVENSKEGA SLOVARJA

Slovnične oznake oz. besedne vrste so zapisane poševno pri iztočnicah. To so:

sam. = samostalnik
prid. = pridevnik
glag. = glagol
prisl. = prislov

Sopomenske ustreznice so ločene z vejico. Če je iztočnica večpomenska, so ustreznice med seboj ločene tako po področjih kot po pomenih, npr.:
berm sam. RUD etaža, terasa GLG (obmorska) terasa
RUD = področna oznaka
TERASA ETAŽA = pomenske ustreznice

Besede v oklepaju dopolnjujejo oz. pojasnjujejo iztočnico in/ali prevodno ustreznico, npr.:
compactor sam. STR kompaktor (odpadkov)
geocaching sam. SAT (geodetsko) predpomnjenje

Kazalka kaže na drugo iztočnico v slovarju, npr.:
composite volcano glej active volcano
GLEJ = kazalka

VIRI:

1. Rudarski rečnik, večjezični, Rudarski inštitut Beograd, 1970
2. Jean-Claude Corbeil/Ariane Archambault, Angleški in francoski slikovni slovar, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana 1989
3. Oxford -Duden-Cankarjeva založba, Angleško-slovenski slikovni slovar, CZ, Ljubljana 1988
4. Peter Poženel, Trojezični strojniški slovar, angleško-nemški-slovenski, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 2005
5. Andrej Paulin, Tehniški metalurški slovar, slovensko-angleško-nemški, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana 1995
6. Veliki angleško-slovenski slovar Oxford, 1. In 2. knjiga, MKT PRINT d.d., Ljubljana 2005
7. McGraw-Hill Ecyclopaedia of Environmental Science and Engineering, Third edition, USA, 1993 8. Kratki slovarčki Premogovnika Velenje

INTERNETNI VIRI:

Wikipedia
http://www.infomine.com/dictionary/
http://www.coaleducation.org/glossary.htm
http://dict.tu-chemnitz.de/
http://www.ina.hr/userdocsimages/pdf/naftni-rjecnik-peric.pdf
http://www2.tvz.hr/wp-content/

PODROČJA PRI IZDELAVI SLOVARJA RUDARSTVA

AGR – agronomija
ELEK – elektrika
ELK – elektronika
ENE – energetika
FGEO – fizikalna geografija
FIZ – fizika
FOG – fosilna goriva
GDZ – geodezija
GLG – geologija
GRA – gradbeništvo
HID – hidrologija
KEM – kemija
LED – ledeniki
MAT – materiali
MEI – merilni inštrumenti
MET – meteorologija
MOT – motorji
NAF – nafta
NPL – naravni plin
ODP – odpadki
PME – pridobivalna metoda
PRL – prenosne linije in kabli
RAČ – računalništvo
RAD – radio
RAZ – razstreljevanje
ROB – robotika
RUD – rudarstvo
SAT – sateliti
SPL – splošno
STR – strojništvo
TEK – tektonika
TRA – transport
TUN – tunelogradnja
VRT – vrtanje
ZRA – zračenje